​         

​Telefonnummer: 22 25 90 30

LEAN-ordliste

Få styr på de mest brugte LEAN-ord​

Det kan godt være svært at holde styr på alle de ord, metoder og udtryk der hæftes

på LEAN.

Derfor denne liste, som ganske enkelt beskriver de mest brugte:

Værdistrømsanalyse (Value Stream Mapping - VSM)

En analyse der laves på brunt papir og post’its som beskriver et produkts vej gennem en produktion eller en sagsbehandling.


Beskrivelsen har fokus på helheden og ikke den enkelte proces.
Læs hvordan du bruger værktøjet i hæftet ”Værdistrømsanalyser”

​​

Brown paper
Det engelske ”slangudtryk” for værdistrømsanalyse

​​

Svømmebaner (swim-lanes)
Metode der bruges ved tegning af værdistrømsanalyser, når der er flere afdelinger der skal tegnes på samme analyse. Hver afdeling får således hver deres ”svømmebane” men følger den samme tidslinje, så man får helhed og overblik.

​​

Current StateBruges når man laver værdistrømsanalyser og beskriver den nuværende situation.

​​​

Future State
Bruges når man laver værdistrømsanalyser og beskriver fremtidens arbejdsmetode.

​​

Mars
Bruges når man laver værdistrømsanalyser og beskriver ønskescenariet, for derved lettere at kunne lave future state.

​​

Informationsflow
Bruges til at vise informationernes flow i forhold til materialernes flow på værdistrømsanalyser.

Tegnes altid øverst på analysen

​​

Materialeflow
Bruges til at vise materialernes flow på værdistrømsanalyser, og viser flowet af fysiske materialer som sker for at frembringe et produkt eller en ydelse.

Tegnes altid nederst på analysen

​​

Proces
Et trin i frembringelsen af et produkt eller en ydelse

​​

Procestid
Den tid det tager at frembringe et produkt eller ydelse. Beregnes for den enkelte proces, og lægges dernæst sammen så man beregner den samlede procestid for produktet/ydelsen og noteres på værdistrømsanalysen.

​​

Cyklustid (C/T)
Se procestid

​​

GennemløbstidDen tid det tager et produkt eller en ydelse at komme igennem alle processer og alle lagre mellem processerne. Skrives på værdistrømsanalysen

​​

Omstillingstid (C/O)
Den tid det tager at stille om fra en produktvariant til en anden.

​​

Produktfamilie
Anvendes til at inddele virksomhedens mange produkter eller ydelser i mindre grupper, som gennemgår samme trin. Man analyserer dernæst hver produktfamilie for sig ved hjælp af værdistrømsanalyser.

​​

Batch
Seriestørrelsen betegner det batch man producerer i, det kan være 40 stk. man sender igennem systemet hver gang der skal produceres, så der produceres i ”bunker”. Producerer man et styk ad gangen hedder det one-piece-flow.

​​

One-piece-flowEt styks produktion, man producerer altid et styk ad gangen og samler ikke sammen og producerer i bunker eller batch.

​​

First in first out (FIFO)
Produktionsmetode, hvor det der kommer først ind, også er det der kommer først ud.

​​

Tryk/skub
Er måden der produceres på, eventuelt når der arbejdes med forecast fra kunden, hvor der laves en produktionsplan som så ”trykker” produktet igennem processerne.

Kendetegnet ved at man afleverer opgaven videre når man er færdig med den, kan i mange tilfælde være i store bunker.

Kan også betegnes som et gæt-system.

​​

Træk
Modsvarer tryk-systemet, så man producerer efter kundens ordrer. Er ofte hjulpet på vej af kanban og supermarkeder.

Træk-systemet fungerer så man trækker produktet eller ydelsen gennem systemet, så man igangsætter en produktion når man trækker et produkt fra den forrige proces.

Kan også betegnes som et se-system.

​​

Just in Time (JIT)Man producerer alt lige til tiden, i rette mængde og til rette sted.

Dette kræver flow, træk, standardiseret arbejde og at processerne er tilrettelagt efter takttiden.

​​

Målstyringstavler
Målstyring ved hjælp af manuelle tavler (whiteboards), er et simpelt redskab til hele tiden at fastholde fokus på ”rigets tilstand”.

Målene er med til at synliggøre driften i afdelingen, og giver rig mulighed for løbende at reagere.

​​

Målnedrulning
De overordnede mål for virksomheden er brudt ned igennem hierarkiet i virksomheden, så den enkelte medarbejder kan ”se sit arbejde i målet”, og kan derved se, at tiltag i afdelingen påvirker de virksomhedsspecifikke mål.

Der foregår således både en målnedrulning og en måloprulning.

​​

Kaizen
Det japanske ord for løbende forbedringer, som er det 5. LEAN-princip.

Det går i al sin enkelthed ud på hele tiden at gøre det lidt bedre, og fokusere på muligheder frem for begrænsninger.

​​

Kaizen-blitz
Her er der tale om kortvarige og fokuserede forandringstiltag, hvor man arbejder meget målrettet med en beskrevet opgave.

Det kan for eksempel være et 5S-tiltag i et område, som gennemføres på 3 dage.

​​

5S
Orden og ryddelighed opnås ved hjælp af 5 S’er som gennemføres i nævnte rækkefølge, Sortere, Simplificere, Systematisk rengøring, Standardisere, Selvdisciplin


Læs hvordan du bruger værktøjet i hæftet ”5S – orden og ryddelighed”

​​

SMED
Single Minute Exchange of Dies omskrives til SMED, som er en metode til at se på omstillingstider med.

Med mange skiftende arbejdsopgaver er det vigtigt, at tiden, der bruges på at skifte fra en opgave til en anden er så kort som muligt.

Er den under 10 minutter påvirker den i de fleste tilfælde ikke resten af produktionen. – skrives på værdistrømsanalysen.

​​

OEE
Overall Equipment Efficiency er en metode som bruges, når man ønsker at analysere maskiners effektivitet – man finder derved maskinens ”oppetid” – skrives på værdistrømsanalysen.

​​

FLOWDet gælder om at have flow, så tingene flyder stille og roligt igennem processerne uden stop, ligesom den grønne bølge i trafikken.

​​

Spagettidiagram
Et diagram, hvor man tegner arbejdsområdet ind, og derefter observerer medarbejderne, og samtidig sætter streger på tegningen i forhold til hvordan medarbejderne bevæger sig rundt i arbejdsområdet.

Giver et godt billede af, om layoutet er hensigtsmæssigt.

​​

Layout
Den måde man har indrettet sit arbejdsområde på, hvordan arbejdsborde, reoler, maskiner mv. er opstillet i forhold til hinanden.

KANBAN

Ordet er japansk, og betyder signal. Det kan bruges i mange forskellige sammenhænge, hvor man ønsker at styre hvornår man skal gøre noget – er der ikke givet et signal skal man ikke gøre noget.

Signalet kan være et kort som fortæller, at der skal bestilles toner til printeren, eller en lampe der lyser når en given produktion skal gå i gang.

​​

Supermarked
Styret lager, ofte mellem processer, som er beregnet ud fra kundens efterspørgsel.

​​

Standarder (SOP)
Brugen af standarder nyttig i mange sammenhænge, hvor man ønsker at fastholde en metode eller teknik.

Man kan lave en standard for hvordan en maskine vedligeholdes, et brev skrives, en fil gemmes, en vare håndteres, et område skal se ud osv.

Standarden kan også være en beskrivelse af måden man arbejder på, så man beskriver sine arbejdsgange i en best practice, som naturligvis ikke er statisk, men til stadighed kan ændres ved hjælp af løbende forbedringer.

SOP betyder Standard Operation Procedure

​​

GEMBA
Et japansk udtryk som bruges om synlig ledelse.

Ledelse skal ikke kun foregå i mødelokaler og på direktionsgange. Det er meget vigtigt, at ledelsen er til stede der hvor værdien skabes (i ”maskinrummet”), så medarbejderne har mulighed for at komme i dialog med ledelsen og få svar på deres spørgsmål.

I Japan ser man på lederens sko – er de slidte, så er de meget ude i ”maskinrummet”, men er de altid nypudsede, så opholder de sig for meget på direktionsgangen.

​​

Synlig ledelse
Se GEMBA

​​

Forandringsledelse
Ledelsesform hvor ledelsen i høj grad understøtter de forandringer der er sat i værk, blandt andet ved brug af tavlemøder, og løbende forbedringer.

Ledelsesformen har fokus på at få medarbejderne til aktivt at komme med ideer og forslag til forandringer, for sidenhen at være med til at gennemføre, tage ansvar og ejerskab.

​​

Principper
De 5 principper, som danner kernen i LEAN

1. Identificér hvad der skaber værdi for kunden
2. Kortlæg værdistrømme og eliminér spild
3. Skab flow omkring de værdiskabende aktiviteter
4. Lad kunden trække ydelse og service
5. Stræb efter det perfekte med løbende forbedringer (KAIZEN)

Spild
Der er hele tiden fokus på fjernelse af spild som beskrives ved hjælp af de 2 + 7 spildtyper:

De ”menneskelige”:


1. Tab af viden
2. Sikkerhed

De ”produktionsorienterede”:

1. Overproduktion
2. Ventetid
3. Unødvendig transport
4. Uhensigtsmæssig fremstilling (overforædling)
5. Lager
6. Unødvendig bevægelse
7. Kassation

​​​

MUDA
Det japanske ord for spild

​​

MURAJapansk ord for ujævn arbejdsbelastning. For eksempel er der ofte større arbejdsbelastning lige op til en deadline.

​​

MURI
Japansk ord for den nedslidning, som er grund til overbelastning og stress.

​​

Grøn – gul – rød tid
Gennemløbstiden inddeles efter farverne, hvor man ser tingene fra kundens synsvinkel, altså hvad der skaber værdi for kunden (1. princip)
Grøn = værdiskabende aktiviteter
Gul = nødvendigt med ikke værdiskabende
Rød = spild (muda)

​​

Værdiskabende aktiviteterAktiviteter som kunden er villig til at betale for

​​

Kunde
Vi har altid fokus på kunden, som kan være en ekstern kunde, men også sagtens kan være ”næste led i kæden” eller en anden intern afdeling.

​​

Takttid
Den tid man har til rådighed til at producere et produkt er takttiden, og er et af de værktøjer som er afgørende for om man kan skabe flow.


Takttid = Tilgængelig produktionstid pr. dag / kundeefterspørgsel pr. dag
Enheden pr. dag, kan ændres efter behov – så det beregnes pr. skift, time, måned, år osv.


Takttiden viser, i hvilken takt man skal producere for at levere til kunden.

Læs mere om værktøjet i hæftet ”Værdistrømsanalyser”

​​

Takttidstabel
En tabel, hvor man viser den udregnede takt, og procestiden for de enkelte processer.

​​

Processikring
Metode til at sikre, at en proces ikke kan laves forkert.

Kan laves ved hjælp af farvemarkeringer på emner, tvungne felter i programmer, former mv. på stik/ledninger.

Vi kender metoden fra køb på internettet, hvis ikke alt er udfyldt kan vi ikke købe.

​​

Poka Yoke
Det japanske udtryk for processikring, det vil sige man forebygger at fejl kan ske.

​​

Pareto
Man ser ofte, at 20% af fejlkilderne forårsager 80% af forsinkelserne, hvilket gør metoden meget anvendelig når der hersker varierende opfattelse af hvad det primære problem er.

Man måler således antal afvigelser i forhold til totalantal, og får et billede af hvor de væsentligste problemstillinger ligger.

​​

LEAN-templet
Templet synliggør vigtigheden af hvordan vi arbejder med LEAN.

Der er et fundament, som skal være stabilt, to søjler med hvert sit formål; ingen fejl og flow, desuden et tag hvor det gælder om at maksimere kundeværdien og ikke mindst et felt i midten som symboliserer de løbende forbedringer.

Det er vigtigt at forstå, at i arbejdet med Lean ses alle elementer i sammenhæng med hinanden og ikke som enkeltstående elementer.

​​

Tidsstudier
Kan benyttes når man laver værdistrømsanalyser for at finde ud af procestider, men kan også bruges i forbindelse med SMED og andre værktøjer.

Ofte er det en god ide at lave tidsstudier ved hjælp af video-optagelser, da medarbejderne så selv kan se hvordan de arbejder og forbedre arbejdsgangene ud fra det.

​​

Jidoka
Det japanske udtryk for en metode som dækker over en række aktiviteter der har det formål, at hindre at defekte produkter når ud til kunden.

Opdages en fejl, stoppes op, og der sættes processer i gang for at finde fejlen og få den udbedret, så den aldrig genopstår.

​​

Kaikaku
Det japanske udtryk for gennemførsel af større forbedringer på en proces, for det meste med det formål at fjerne spild og skabe bedre flow.

​​

Heijunka
Det japanske udtryk for at man planlægger sig ud af variationer i ordreindgangen.

​​

Six-SigmaStatistisk værktøj der fokuserer på kvalitetsniveauet som skal op på 6 sigma, som er en måleenhed.

Du kan lære mere om værktøjerne i Storgaard Innovation's praktiske LEAN-hæfter som du kan få ganske gratis ved at kontakte Erna Storgaard

LEAN nyheder og tips​

Nyt HÆFTE til dig
Vil du læse mine bud på, hvordan vedligehold bliver mere effektivt.
Læs hele nyheden
LEAN og digitalisering går hånd i hånd
Har du helt styr på værdikæden, fjernet spild, optimeret, fastlagt roller og ansvar, så er næste skridt digitalisering - du kommer ikke udenom.
Læs hele nyheden
STOP spild af TID
Jeg arbejder med en slags kampagne, hvor jeg sætter fokus på SPILD af TID, noget der kan have stor betydning, også for dig.
Læs hele nyheden

LEAN med succes

Succes med LEAN kræver vilje og vedholdenhed - se her på siden hvad der mere skal til.​

Læs mere her

Bestil LEAN-hæfter

Storgaard Innovation er LEAN-praktiker og har skrevet en række praktiske LEAN-hæfter som kan bestilles på pdf. ved at kontakte Storgaard Innovation.​

Hæfterne er ganske gratis

Se mine film om LEAN-ledelse og forskellige LEAN-værktøjer.

Alle mine film findes på YouTube, og ses ved at klikke på linket her under.​

Se mere her

Storgaard Innovation

CVR: 32810071

Kastanievænget 1

7173 Vonge